اسامي مشاورين اتحاديه اغذيه به منظور راهنمايي و آشنايي اعضا با قوانين مالياتي - بيمه و مسائل حقوقي

ساعت

روز مراجعه

نام مشاور

نوع مشاوره

رديف

9 الي 12

شنبه

اسكويي

حقوقي

1

9 الي 13

 شنبه و چهارشنبه

اردبيلي،چگيني

دارايي

2

9 الي 13

چهارشنبه

 مهندس رحيمي

بهداشت

3