آخرين اخبار

سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا ; احتراما پيرو بخشنامه شماره 9/71895 مورخه 95/10/26 در خصوص سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا بدين وسيله تصوير نامه شماره 95/94892 مورخه 1395/11/04 سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران در خصوص اطلاع رساني عمومي به منظور اجراي طرح شناسايي و ثبت اطلاعات...

دستور العمل نحوه تكميل فرم بر آورد كارگران خارجي ; احتراما پيرو بخشنامه هاي شماره 79421/ ب م مورخه 1395/11/23 و 81914/ ب م مورخه 1395/12/01 در خصوص شناسايي و اتخاذ برنامه ريزي مناسب جهت تنظيم بازار كار به منظور برنامه ريزي و تصميم گيري عملياتي در زمينه اشتغال اتباع خارجي حاضر در مشاغل گروههاي چهلرگا...