آخرين اخبار

ما زنده به لطف و رحمت زهرائيم ; ; مامور براي خدمت زهرائيم ; ; روزي كه تمام خلق حيران هستند; ; ما منتظر شفاعت زهرائيم; ; آن روز كه پهلوي تو از كينه شكست ; ; دل هاي محبان تو در سينه شكست ; ; تصوير تو را دل علي آينه بود ; ; اندوه تو سنگي شد و آينه شكست ; ; مسلمانان چرا شب دفن شد صديقه كبرا; ; چرا گم شد...

سخنراني آقاي احمدي شهريور در خصوص گران فروشي در اجلاس ماهانه مجمع امور صنفي تهران

براساس ماده 12 قانون نظام صنفي هر فرد صنفي ملزم به داشتن پروانه كسب براي واحد كسبي خود ميباشد حال اگر همكار محترمي داراي دو يا چند واحد كسبي باشد لازم است ضمن دريافت پروانه كسب براي هر واحد، مباشر واجد صلاحيتي را به منظور اداره امور ديگر واحدها با تنظيم قرارداد مباشرت به اتحاديه معرفي تا كارت مباشرت...