آخرين اخبار

اينجا ايران است...به افق محرم نزديك ميشويم...اي اهل حرم ميروعلمدار نيامد...; دل بي تاب اومده ...چشم پر از آب اومده ...; اومده ماه عزا...لشكر ارباب اومده...; لشكر مشكي پوش و سينه زنهاي ارباب...; شب همه شب ميخونن نوحه براي ارباب...; جان آقا سن قربان آقا...; سيد العطشان آقا...; جان آقا سن قربان آقا...;...

بسم الله الرحمن الرحيم ; ; ; والذين آمنو و عملوه الصالحات لهم مغفره و اجركبير ; كسانيكه دارند ايمان به او نمايند همواره كار نكو; بر آنهاست آمرزش از كردكار كه اجري بزرگ است اندر شمار; ; امروزه در عصر ارتباطات و در دنياي پر سرعت كه با پيشرفت روز افز...