آخرين اخبار

برابر دستور معاونت محترم اداره نظارت بر اماكن عمومي تهران بزرگ اخيرا مشاهده گرديده ، بعضي از واحدهاي صنفي و اماكن عمومي اقـدام به مشابهت سازي ادوات فعل حرام با شيشه هاي طعـم دهنـده ( شبيه بطري هاي مشروبات الكلي ) داخل واحدهاي صنفي در انظار مشتريان مي نمايند .; لذا لازم است ، متصدي و...

با توجه به نامه مركز بهداشت پيرامون بسيج ملي آموزش همگاني كاهش مصرف قند ، نمك و چربي كه از 29 آذر لغايت 14 دي ماه به اجراء گذاشته شده و با عنايت به اينكه نوع فعاليت رسته شغلي اين اتحاديه تاثير فراواني در مصرف نمك و چربي دارد .

سخنراني آقاي احمدي شهريور در خصوص گران فروشي در اجلاس ماهانه مجمع امور صنفي تهران

براساس ماده 12 قانون نظام صنفي هر فرد صنفي ملزم به داشتن پروانه كسب براي واحد كسبي خود ميباشد حال اگر همكار محترمي داراي دو يا چند واحد كسبي باشد لازم است ضمن دريافت پروانه كسب براي هر واحد، مباشر واجد صلاحيتي را به منظور اداره امور ديگر واحدها با تنظيم قرارداد مباشرت به اتحاديه معرفي تا كارت مباشرت...