برگزيده اي از وظايف و نحوه رسيدگي كميسيون حل اختلاف اتحاديه
بر اساس 
آيين نامه اجرايي تبصره 2 بند (ط) ماده 30 قانون نظام صنفي 

 

الف- وظيفه كميسيون حل اختلاف، رسيدگي به اختلاف افراد صنفي مي‌باشد كه از طريق هيأت مديره اتحاديه به كميسيون مزبور ارجاع مي‌گردد.

 ب- شكايات افراد صنفي بايد در دفتر اتحاديه ثبت و پس از رؤيت رييس اتحاديه، حسب نوبت در دستور كار كميسيون قرار گيرد. كميسيون موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته به شكايت رسيدگي و نظر خود را به رييس اتحاديه جهت اقدام قانوني اعلام نمايد.

 ج- در هر مورد اعضاي كميسيون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفين و بررسي مستندات ارايه شده، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بين طرفين به صدور نظريه مبادرت خواهد شد.

 د- چنانچه در جريان رسيدگي كميسيون حل اختلاف به اختلافات مطروحه، از نظر صنفي تخلفاتي احراز گردد، حسب مورد به ترتيب مقرر در قانون نظام صنفي و آيين‌نامه‌هاي مربوط اقدام خواهد شد.