براساس ماده 12 قانون نظام صنفي هر فرد صنفي ملزم به داشتن پروانه كسب براي واحد كسبي خود ميباشد حال اگر همكار محترمي داراي دو يا چند واحد كسبي باشد لازم است ضمن دريافت پروانه كسب براي هر واحد، مباشر واجد صلاحيتي را به منظور اداره امور ديگر واحدها با تنظيم قرارداد مباشرت به اتحاديه معرفي تا كارت مباشرت بنام وي صادر و تسليم گردد

صدور كارت مباشرت
 

مباشـــر

  براساس ماده 12 قانون نظام صنفي هر فرد صنفي ملزم به داشتن پروانه كسب براي واحد كسبي خود ميباشد حال اگر همكار محترمي داراي دو يا چند واحد كسبي باشد لازم است ضمن دريافت پروانه كسب براي هر واحد، مباشر واجد صلاحيتي را به منظور اداره امور ديگر واحدها با تنظيم قرارداد مباشرت به اتحاديه معرفي تا كارت مباشرت بنام وي صادر و تسليم گردد.

  مدارك لازم جهت صدور كارت مباشرت

1-    اصل و كپي شناسنامه مباشر از تمام صفحات          .

2- اصل و  كپي كارت پايان خدمت (افراد زير 50 سال).

3-  اصل و كپي كارت ملي پشت و رو        

4-   2قطعه عكس 4×3 جديد.                         5-پرداخت 100/000 تومان از طريق pos اتحاديه