شرايط و مدارك لازم جهت تحصيل پروانه كسب:

 

 

تكميل فرم درخواست عضويت.   

تابعيت جمهوري اسلامي ايران (در مورد اتباع بيگانه داشتن پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور).

اصل و كپي برابر اصل شده ‌هرگونه قرارداد اجاره يا مبايعه‌نامه عادي يا رسمي قبض رسيد اجاره معتبرويا حكم قطعي دادگاه مبني برالزام به تنظيم سند بنام‌ متقاضي (يكسري).

اصل وكپي سندمالكيت ودرصورت داشتن پروانه‌كسب ديگري ارائه جواز كسب قبلي واحد صنفي.

تبصره يك: در صورتيكه متقاضي مالك باشد، ارائه اصــل‌ و كپــي سند مالكيت و بنچاق الزاميست.

 تبصره دو:تصوير اسناد مالكيت حتما ميبايست توسط مجتمع‌هاي ‌قضائي    برابر اصل گردد.

  تبصره سه: دارندگان اسناد عادي ميبايست تعهدي محضري ‌دال‌بر پذيرش ‌هرگونه مسئوليت كيفري و حقوقــي ناشي ‌از عدم ‌انطباق ‌مدارك ارائه شده با موازين قانوني را به اتحاديه تسليم نمايند.

اصل وكپي تمام صفحات شناسنامه (دوسري).

اصل وكپي كارت پايان خدمت براي متولدين 1338 به بعد(دوسري‌پشت ورو).

اصل وكپي كارت ملي (دوسري پشت ورو).

عكس 4×3 جديد پشت‌نويسي شده (12قطعه از يك نگاتيو).

فيش تلفن واحد صنفي جهت تشخيص كدپستي ده رقمي.

 ارائه سوابق كاربري تجاري، اداري و يا كارگاهي محل واحد صنفي.

  ارائه هرگونه مدركي دال برتشكيل پرونده و يا كپي فيش پرداختي ماليات بردرآمد سالهاي قبل از تقاضا (يك سري).

ارائه آخرين مدرك  تحصيلي ياحداقل گواهي پايان تحصيلات ابتدايي ياسوادخواندن ونوشتن (به استثناي متقاضياني كه سن آنهااز50سال به بالامي باشد).

ارائه گواهي عدم سوءپيشينه كيفري.

ارائه گواهي عدم اعتياد.

كسب موافقت اداره نظارت براماكن عمومي (دريافت موافقت‌نامه ياد شده مستلزم تشريفاتي است كه درصفحات بعدي به آن اشاره خواهد شد).

 

براي جلوگيــري ازمراجعات  مكـــرر وطــولاني شدن مراحــل اخذپروانه كسب درهنگام تكميل‌فرم تقاضاي پروانه كسب، مدارك‌مشروحه فوق الذكر رابصورت كامل تهيه وبه  مسئول تكميل پرونده ارائه نماييد.

 حضورشخص ‌متقاضي‌درهنـــگام تكميـل فــرم‌درخواست‌الزامي است .

تبصره: صدورپروانه كسب براي‌افرادحقيقي وياحقوقي‌باارائه وكالتنامه ممنوع است.

  توجه: بعدازدريافت تقاضــاي عضـويت،اتــحاديه‌ظرف‌حداكثــر 15روزاداري نظرخودرامبني برردياقبول عضويت به متقاضي اعلام مينمايد، سپس متقاضي موظف است ظرف حداكثرمدت سه ماه كليـــه مدارك موردنياز راتكميل وبه  اتحاديه تسليم دارددرغيراينصورت متقاضي جديدمحسوب خواهد شد.

   پس‌از انجام بازرسي و بررسي و تطبيق مدارك‌تسليمي مبالغ مربوط به اخذ پروانه كسب به شماره حسابهاي ذيل واريز و اصل و كپي فيش‌هاي بانكي  به مسئول پرونده مي‌بايد تحويل گردد.

 افتتاح حساب متمركز اصناف در يكي ‌از شعب بانك ملت (با توجه به اجباري شدن استفاده از ملت كارت اصناف از ابتداي سال89).

    فرمهاي مذكور توسط مسئول مربوطه تحويل خواهد شدو پس از اعلام پذيرش عضويت و قبولي درخواست، پوشه‌تشكيل‌شده جهت ثبت كامپيوتري تنظيم و پس‌از  2روز استعلامات مربوط‌به عدم سوءپيشينه‌و عدم اعتياد و استعلام از اتحاديه‌هاي قبلي  به متقاضي‌تسليم تا ايشان پاسخ استعلامات فوق را قبل از انقضاي زمان قانوني به اتحاديه تحويل نمايد. 

  توجه: نظربه‌اينكه‌مدت اعتبار گواهي عدم اعتياد يك ماه مي‌باشد و اخذ گواهي عدم سوءپيشينه نياز به صرف زمان بيشتري دارد، بمنظور عدم ابطال ‌مدت اعتبار گواهي يادشده ميبايست ‌‌ابتدا با دردست داشتن مدارك انگشت‌نگاري به شرح ذيل به يكي  از مراكز  پليس +10 مراجعه و پس‌از اخذ گواهي عدم سوء‌پيشينه براي دريافت گواهي عدم اعتياد به يكي از مراكز بهداشتي (آزمايشگاه) مراجعه نماييد.