ضوابط خاص صدور پروانه كسب

  به استناد آئين نامه تبصره 1 ماده 62 قانون نظام صنفي و براساس ابلاغيه شماره 10861 مورخ 03/06/1372، دبير هيات عالي نظارت برسازمانهاي صنفي كشور، به مجمـع امور صنفي ‌صنوف‌ توزيعي‌وخـدماتي تهران، ضـوابط داخلي اتحاديه صنف اغذيه فروشان و وابسته تهران، شامل مفاد ذيل‌ اعلام گرديده‌است:

  1. فردصنفي دراين اتحاديه، به شخصي اطلاق ميشود كه طبق ضوابط صدور پروانه كسب ومقررات اين ضوابط خاص، محل‌مناسبي جهت فروش دايرنموده وباقبول مسؤوليت،شخصاًيابه وسيله‌مباشر،درمحل مزبوراشتغال ورزد

 لذا كليه اعضاي داراي پروانه كسب اتحاديه صنف اغذيه فروشان و وابسته تهران ملزم به رعايت ضوابط صنفي،براساس كالاهاي مجازشناخته شده شرح بالا مي باشند.