مراحل صدور پروانه کسب صنفی

 

مرحله اول :

 • مراجعه حضوری به اتحاديه

 • صدور فرم تقاضای پروانه کسب جهت تائيد امضاء از متقاضی

 • صدور فرم تعهدنامه تبصره 1و2 ماده 12(عدم فعاليت تا صدور پروانه) و ثبت تائيد امضاء از متقاضی

 • صدور فرم اقرارنامه تبصره 1 ماده 12 (ابلاغ مدارک مورد نياز ظرف سه ماه)و ثبت تائيد امضاء از متقاضی

 • صدور فرم اطلاعات دارندگان پروانه کسب( فرم بازرگانی) و ثبت تائيد امضاء از متقاضی

 • صدور و تسليم رسيد ثبت درخواست به متقاضی در سيستم

 • صدور فرم چک ليست انتظامی اماکن جهت تائيد امضاء از بازرسی اتحاديه

 • صدور فرم گزارش بازرسی  جهت تائيدبازرس

 • صدور فرم تائيديه هيات مديره اتحاديه مبنی بر قبول درخواست

 

مرحله دوم 15 روز بعد:

 •  صدور پاسخ   "رد/ قبول/قبول مشروط درخواست"   از طرف اتحاديه به متقاضی

 •  درصورت "رد درخواست" ذکر دلايل کتبی رد درخواست به متقاضی

 •  در صورت "قبول مشروط" ذکر نيازها و ابلاغ به متقاضی جهت رفع نواقص

 • در صورت "قبول درخواست" مراتب به متقاضی ابلاغ ميگردد تا تکميل مدارک زير صورت پذيرد

  1. صدور استعلام عدم اعتياد

  2. صدور استعلام سوء پيشينه

  3. صدور استعلام دارائی يا قبض پرداخت مالياتی

  4. صدور استعلام شهرداری يا مدارک احراز تجاری

  5. صدور استعلام از ساير اتحاديه های (اگر قبلا دارای جواز بوده يا شغل ديگری در برگ عواض قيدشده باشد)

  6. کپی تمام صفحات شناسنامه

  7. کپی کارت پايان خدمت

  8. کپی کارت ملی

  9. کپی مدرک تحصيلی

  10. دريافت کد حوزه انتظامی(3رقمی)

  11. عکس متقاضی 3*4تعداد12عدد پشت نويسی شده

  12. کد پستی 10 رقمی واحد صنفی

  13. کارت بازنشستگی مخصوص کارمندان و...

 

مرحله سوم – حدود يکماه - منتظر نتيجه جواب

 • دريافت جواب استعلام گواهی سوء پيشينه و عدم اعتياد و تکميل ساير مدارک

 • معرفی به پليس+10 جهت دريافت رسيد مربوطه و ارائه به اتحاديه

 

مرحله چهارم - حدود يکماه - منتظر جواب اماکن:

 • در صورت مثبت بودن : صدور استعلام بهداشت مکانی

 •   درصورت منفی بودن ابلاغ به متقاضی جعت مراجعه به اتحادبه و سپس معرفی مجدد به اماکن

 • منتظر پاسخ مجدد

 • اگر مثبت بود معرفی به بهداشت

 • اگر منفی بود ابلاغ جمع آوری و ارجاع به بازرس

 • اگر فعال بود تقاضای پلمب