معرفي اعضاي كميسيون ها

 

اعضاي كميسيون آموزش:

 1. 1.       آقاي مهدي شيشه‌گرزاده
 2. 2.       آقاي محمدابراهيم زارع يوسفي
 3. 3.       آقاي مهدي كروبي
 4. 4.       آقاي عليرضا كمالي خامنه
 5. 5.       آقاي خسرو كاظميان بخشايش

اعضاي كميسيون حل اختلاف:

 1. 1.       آقاي احمدحاج عابدي
 2. 2.       آقاي محسن آقاحسين شيرازي
 3. 3.       آقاي رضا علي توتونچي
 4. 4.       آقاي عليرضا شهسواري
 5. 5.       آقاي علي استادجهانگير

اعضاي كميسيون رسيدگي به شكايات:

 1. 1.       آقاي محمدابراهيم ستوده
 2. 2.       آقاي اسماعيل وثوق
 3. 3.       آقاي مهردادكريمي
 4. 4.       آقاي اصغر حيدري
 5. 5.       آقاي حسن علي توتونچي

اعضاي كميسيون فني:

 1. 1.       آقاي سيدحسين دكمه‌چي
 2. 2.       آقاي حيدرعلي حاجيان
 3. 3.       آقاي جمال اميني
 4. 4.       آقاي سيدرضا نورافشار
 5. 5.       آقاي سيدابوالفضل ميركاظمي

اعضاي كميسيون بازرسي:

 1. 1.       آقاي سيدكمال سيدميرنسب
 2. 2.       اقاي اسماعيل نوري
 3. 3.       آقاي مسعود تهراني
 4. 4.       آقاي عليرضا مهرانپور
 5. 5.       آقاي محمد خانزاده

                                      

 

                                 روزهای تشكیل كمیسیونها دراتحادیه

 

ردیف

شرح كمیسیونها

روزمراجعه

1

كمیسیون   آموزش

یكشنبه

2

كميسيون  بازرسي

دوشنبه

3

كمیسیون حل اختلاف

سه شنبه

4

كميسیون فنی

سه شنبه

5

كمیسیون رسيدگي به شكایات

چهارشنبه

 

           نمایندگان اتحادیه درهیات‌های حل اختلاف مالیاتی بشرح ذیل می‌باشند:

ردیف

محل برگزاری هیات‌ها

 نماینده اتحادیه

1

مركزوشمال

آقای سیدرضا نورافشار

2

شرق وغرب

آقای سیدابوالقاسم هاشمی

3

جنوب

آقای محمود جهرمی

 

         بمنظورراهنمایی وآشنایی اعضاباقوانین مالیاتی و بیمه ومسائل حقوقی مشاورین اتحادیه بشرح ذیل پاسخگو می‌باشند:

                                                                                                                                  

 

ردیف

نوع مشاوره

نام مشاور

روز مراجعه

ساعت

1

امورحقوقی

آقای دكترجلیل‌زاده

چهارشنبه با هماهنگی

11صبح

2

امورمالیاتی

آقای هاشمی

يكشنبه وچهارشنبه

11 صبح

3

امورمالیاتی

آقای آقاخانی

چهارشنبه

11صبح

4

اموربیمه

آقای سدیری

دوشنبه

11صبح