صدور کارت عضویت

 

ماده 8 )

 اتحادیه موظف است فقط برای کسانی که پروانه کسب برای آنها صادر شده است کارت عضویت در اتحادیه صادر نماید. صدور کارت عضویت برای افراد فاقد پروانه کسب ممنوع است.

تبصره : صدور و تمدید کارت عضویت در اتحادیه مستلزم پرداخت حق عضوی سالانه می باشد.