تمديد پروانه كسب

 

1-          تكميل فرم درخواست تمديد پروانه كسب.

2-          اصل پروانه كسب.

3-          اصل دفترچه عضويت.

4-          اصل و تصويرتمام صفحات شناسنامه (دو سري).

5-          اصل و تصوير كارت پايان خدمت متولدين 1338 به بالا پشت و رو(يك سري).

6-          اصل و تصوير كارت ملي پشت و رو.

7-          8  قطعه عكس 4×3 جديد و پشت‌نويسي‌شده يكسان.

8-          فيش تلفن واحد صنفي جهت تعيين كد پستي ده رقمي.

9-          تصوير قبض عوارض شهرداري واحد صنفي و در صورت امكان تصوير پايان كار تجاري از سال 86 به بعد.

10-        تصوير فيش پرداختي ماليات مشاغل  به تاريخ حداكثر يكسال قبل از تقاضا‌.

11-        پرداخت حق عضويت‌هاي معوقه.

12-     مبلغ 200000 ریال (بيست هزارتومان) به حساب جاری شماره 22965/257 بانك تجارت شعبه پیچ شمیران بنام مجمع امور صنفی صنوف  توزیعی و خدماتی تهران.

13-       مبلغ 30000 ریال (سه هزار تومان) به حساب سیبا شماره 2175801356000 بانك ملی شعبه بلوار كشاورز به نام سازمان بازرگانی استان تهران.

14-        مبلغ 50000 ريال (پنج  هزار تومان) بابت حق تمبر نزد بانك ملي ايران.

15-      مبلغ 200000 ريال (بيست هزارتومان) به ‌حساب ‌شماره 36/16809967 بانك ملت به نام شوراي اصناف (لطفا در نوشتن شماره شناسه به شماره 21019187 بر روي فيش پرداختي ‌دقت فرمائيد).

16-       افتتاح حساب متمركز اصناف در يكي از شعب بانك ملت (با توجه به اجباري شدن استفاده از ملت كارت اصناف از ابتداي سال 89).