صدور مجوز برگزاری حراجهای فردی فصلی

آیین نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی حراج و فروش فوق العاده واحدهای صنفی

ماده یک :تعاریف

 

الف – تعریف حراجدر این آیین نامه حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پایین تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار، مربوط به پایان فصل مصرف – توسعه اولیه فروش کالا – تغییر شغل – تعطیل واحد صنفی که در مدت معین در واحدهای صنفی ، تحت شرایط و ضوابط این آیین نامه انجام می گیرد اطلاق می شود.

ب – تعریف فروش فوق العادهبه عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پایین تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار که در مدت معین در واحدهای صنفی تحت شرایط و ضوابط این آیین نامه انجام می گیرد، اطلاق می شود.

ماده 2 – تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می باشد.

ماده 3 – واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق العاده مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق العاده به فروش رسانند.

تبصره – کلیه عناوین فروشهای غیر متعارف واحدهای صنفی تحت هر نام با نظر اتحادیه صنف مربوط مشمول یکی از تعاریف حراج یا فروش فوق العاده خواهد بود.

ماده 4 – هر واحد صنفی قبل از حراج و یا فروش فوق العاده مکلف است مدارک زیر را همراه درخواست حراج یا فروش فوق العاده با ذکر تاریخ پیشنهادی برای حراج یا فروش فوق العاده کالا، جهت اخذ مجوز به اتحادیه مربوط و در صورت عدم وجود اتحادیه به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم نماید.

الف – فهرست کلیه کالاهای مورد عرضه در واحد صنفی.

ب- فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت های تمام شده.

ج- فهرست قیمت های متعارف در حال فروش عادی.

د- تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا در مورد فروش فوق العاده کالا.

هـ - لیست قیمت کالا پس از کسر تخفیف.

اتحادیه ها و مجامع امور صنفی موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز حراج و یا فروش فوق العاده کالا جهت متقاضیان اقدام نمایند و در صورت عدم موافقت مراتب را با ذکر دلایل قانونی به متقاضی اعلام نمایند.

تبصره: عدم پاسخگویی اتحادیه ها و یا مجامع امور صنفی به درخواست واحدهای صنفی در زمان مقرر یک هفته به منزله موافقت با حراج یا فروش فوق العاده و صدور مجوز برای آنها محسوب می شوددر این شرایط اگر تخلفاتی نسبت به مواد این آیین نامه از طرف واحدهای صنفی صورت گیرد و مسوولیت آن مستقیما به عهده آنان خواهد بود.

ماده 5 – هر واحد صنفی که بخواهد کالا یا مصنوعات یا فرآورده های خود را حراج و یا فروش فوق العاده نماید موظف است علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه صنف مربوط و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط، تابلویی شامل نرخ اولیه، میزان تخفیف و مدت حراج یا فروش فوق العاده و قیمت کالا پس از کسر تخفیف را در مدخل مغازه خود به طوری که در معرض دید همگان باشد نصب نماید.

ماده 6 – اتحادیه ها و مجامع امور صنفی صادر کننده مجوز حراج و یا فروش فوق العاده مکلفند پس از صدورمجوز، مراتب را در استان ها به سازمان بازرگانی استان و در شهرستان ها به مدیریت بازرگانی شهرستان اعلام نمایند. همچنین به منظور برخورداری واحدهای صنفی که اقدام به فروش فوق العاده و یا حراج می نمایند از تخفیف های مالیاتی، اتحادیه ها و یا مجامع امور صنفی مکلفند یک نسخه از مجوز صادره را جهت حوزه مالیاتی مربوطه ارسال نمایند.

ماده 7 – واحدهای صنفی مجاز نمی باشند که برای جلب مشتری درباره کالاهای مورد حراج یا فروش فوق العاده بر خلاف واقع تبلیغ نمایندتبلیغ خلاف علاوه بر تعقیب قانونی متخلف، موجب تعطیل حراج یا فروش فوق العاده خواهد شد.

ماده 8 – در صورتی که واحد صنفی بدون دریافت مجوز از اتحادیه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط اقدام به حراج و یا فروش فوق العاده نماید مرتکب تخلف صنفی گردیده و طبق قانون و مقررات نظام صنفی با وی برخورد می گردد.

ماده 9 – واحد صنفی مکلف است در مقابل عرضه کالاهای مورد حراج و یا فروش فوق العاده، فاکتور فروش و یا رسید و فیش صندوق صادر و به مشتری تسلیم نماید.

بصره – کلیه عناوین فروشهای غیر متعارف واحدهای صنفی تحت هر نام با نظر اتحادیه صنف مربوط مشمول یکی از تعاریف حراج یا فروش فوق العاده خواهد بود.

ماده 4 – هر واحد صنفی قبل از حراج و یا فروش فوق العاده مکلف است مدارک زیر را همراه درخواست حراج یا فروش فوق العاده با ذکر تاریخ پیشنهادی برای حراج یا فروش فوق العاده کالا، جهت اخذ مجوز به اتحادیه مربوط و در صورت عدم وجود اتحادیه به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم نماید.

الف – فهرست کلیه کالاهای مورد عرضه در واحد صنفی.

ب- فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت های تمام شده.

ج- فهرست قیمت های متعارف در حال فروش عادی.

دتعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا در مورد فروش فوق العاده کالا.

هـ - لیست قیمت کالا پس از کسر تخفیف.

اتحادیه ها و مجامع امور صنفی موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز حراج و یا فروش فوق العاده کالا جهت متقاضیان اقدام نمایند و در صورت عدم موافقت مراتب را با ذکر دلایل قانونی به متقاضی اعلام نمایند.

تبصره: عدم پاسخگویی اتحادیه ها و یا مجامع امور صنفی به درخواست واحدهای صنفی در زمان مقرر یک هفته به منزله موافقت با حراج یا فروش فوق العاده و صدور مجوز برای آنها محسوب می شوددر این شرایط اگر تخلفاتی نسبت به مواد این آیین نامه از طرف واحدهای صنفی صورت گیرد و مسوولیت آن مستقیما به عهده آنان خواهد بود.

ماده 5 – هر واحد صنفی که بخواهد کالا یا مصنوعات یا فرآورده های خود را حراج و یا فروش فوق العاده نماید موظف است علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه صنف مربوط و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط، تابلویی شامل نرخ اولیه، میزان تخفیف و مدت حراج یا فروش فوق العاده و قیمت کالا پس از کسر تخفیف را در مدخل مغازه خود به طوری که در معرض دید همگان باشد نصب نماید.

ماده 6 – اتحادیه ها و مجامع امور صنفی صادر کننده مجوز حراج و یا فروش فوق العاده مکلفند پس از صدورمجوز، مراتب را در استان ها به سازمان بازرگانی استان و در شهرستان ها به مدیریت بازرگانی شهرستان اعلام نمایند. همچنین به منظور برخورداری واحدهای صنفی که اقدام به فروش فوق العاده و یا حراج می نمایند از تخفیف های مالیاتی، اتحادیه ها و یا مجامع امور صنفی مکلفند یک نسخه از مجوز صادره را جهت حوزه مالیاتی مربوطه ارسال نمایند.

ماده 7 – واحدهای صنفی مجاز نمی باشند که برای جلب مشتری درباره کالاهای مورد حراج یا فروش فوق العاده بر خلاف واقع تبلیغ نمایندتبلیغ خلاف علاوه بر تعقیب قانونی متخلف، موجب تعطیل حراج یا فروش فوق العاده خواهد شد.

ماده 8 – در صورتی که واحد صنفی بدون دریافت مجوز از اتحادیه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط اقدام به حراج و یا فروش فوق العاده نماید مرتکب تخلف صنفی گردیده و طبق قانون و مقررات نظام صنفی با وی برخورد می گردد.

ماده 9 – واحد صنفی مکلف است در مقابل عرضه کالاهای مورد حراج و یا فروش فوق العاده، فاکتور فروش و یا رسید و فیش صندوق صادر و به مشتری تسلیم نماید.

ماده 10 – واحدهای فاقد پروانه کسب مجاز به حراج و یا فروش فوق العاده نمی باشند. در صورت انجام آن، مجامع و اتحادیه های صنفی ذیربط موظفند حراج و یا فروش فوق العاده این گونه واحدها را تعطیل نمایند.

ماده 11 – اتحادیه ها و یا مجامع امور صنفی جهت انجام خدمات به واحدهای صنفی که اقدام به حراج و یا فروش فوق العاده می نمایند، مجازند مبلغی را با تصویب کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه دریافت نمایند.

ماده 12 – سازمان بازرگانی استان ها می توانند در صورت تشخیص و ضرورت برای تنظیم بازار با همکاری مجام و اتحادیه های صنفی ذیربط و تصویب کمیسیون نظارت تمهیدات لازم بمنظور برگزاری فروش های فوق العاده هماهنگ واحدهای صنفی را حداقل دو بار در سال (پاییز و بهار) فراهم آورند.

ماده 13 – نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه به عهده اتحادیه ها و مجمع امور صنفی ذیربط و سازمان بازرگانی استان در مراکز استان ها و در شهرستان های تابعه با مدیریت بازرگانی شهرستان می باشد.

ماده 14 – این آیین نامه شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19/3/1383 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. 10/ش 27/5