صدور جواز موقت

 

وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787/ت 37687 هـ مورخ 20/4/1386 آیین نامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی و جلوگیری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعالیت را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

 

 شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب

مدارك لازم جهت انگشت‌نگاری و تهیه گواهي  عدم سوءپیشینه 

 

آیین نامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی و جلوگیری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعالیت

 

ماده1- مجامع امور صنفی موظفند از طریق رسانه های گروهی مانند روزنامه های کثیرالانتشار محلی و رسال دعوتنامه، نسبت به فراخوان واحدهای فاقد پروانه کسب که در حال فعالیت می باشند اقدام نمایند.

 

ماده 2- واحدهای بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور موضوع ماده (45) قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382 – درخصوص شناسایی و اعلام اخطار به واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب با مجامع امور صنفی همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.

 

ماده 3- صاحبان واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب موظفند جهت ادامه فعالیت های صنفی خود ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به اتحادیه های صنفی مربوط مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب دائم و یا موقت اقدام نمایند.

 

ماده4- شرایط و ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب موقت به شرح زیر می باشد:

 

الف- ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا عدی و یا مبایعه نامه با ارائه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که حاکی از انتقال یا خرید عین یا منافع واحد باشد.

 

ب- گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم پزشکی یا معافیت تحصیلی برای آقایان.

 

ج- گواهی سلامت و بهداشت شخصی و محل کسب از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی – مصوب 1346- هستند.

 

د- موافقت پلیس نظارت بر امکان عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

 

هـ- داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور برای اتباع بیگانه.

 

و- مدارک لازم دال بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل خاص براساس آیین نامه مربوط.

 

ماده5- متقاضیان دریافت پروانه کسب موقت موظفند هنگام دریافت پروانه کسب نسبت به پرداخت حق عضویت و مبالغی که طبق قانون و مقررات نظام صنفی تعیین گردیده اقدام نمایند.

 

ماده6- اتحادیه های صنفی موظفند در صورت واجد شرایط بودن افراد فاقد پروانه کسب نسبت به صدور پروانه کسب دایم ظرف ده روز اقدام نمایند.

 

ماده7- در صورتی که افراد فاقد پروانه کسب، واجد یکی از شرایط لازم برای صدور پروانه کسب موقت نباشند می توانند با موافقت اتحادیه های صنفی و با سپردن تعهد کتبی ضمن ادامه فعالیت ظرف سه ماه نسبت به تکمیل پرونده صنفی خود اقدام نمایند.

 

تبصره- در صورتیکه متقاضی ظرف مدت یاد شده نتوانند پرونده خود را تکمیل نماید اتحادیه موظف به معرفی واحد صنفی وی به پلیس نظارت بر اماکن نیروی انتظامی به منظور اجرای ماده (27) قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382 – می باشد.

 

ماده 8- پروانه کسب موقت برای واحدهای صنفی که صاحبان آنها فوت نموده اند به نام یکی از وراث یا نماینده قانونی آنها با ارایه گواهی انحصار وراثت و رضایت تمامی وراث که امضای آنان توسط دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده باشد و با رعایت مقررات مندرج در این آیین نامه صادر می شود.

 

ماده 9- برای اشخاص حقوقی (شرکتها9 و مشارکت های مدنی یک پروانه کسب موقت به نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل و یا احدی از شرکا در مشارکتهای مدنی (که توسط سایر شرکا کتبا معرفی و امضای آنان توسط دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده باشد) در صورت احراز سایر شرایط صادر می گردد.

 

تبصره- عدول احتمالی هر یک از شرکا از اذن خود در مشارکتهای مدنی مانع اعتبار پروانه کسب موقت در طول مدت اعتبار پروانه کسب موقت نخواهد بود.

 

ماده 10- اتحادیه صنفی مربوط پس از دریافت تقاضای متقاضی و تکمیل مدارک لازم، پروانه کسب موقت را در چهار نسخه صادر که نسخه اصلی به متقاضی داده می شود و یک نسخه در پرونده صنفی متقاضی در اتحادیه نگهداری، یک نسخه برای پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری ا سلامی ایران و یک نسخه جهت مجمع امور صنفی مربوط ارسال می گردد.

 

تبصره 1- مدت اعتبار پروانه کسب موقت از تاریخ صدور یکسال شمسی می باشد.

 

تبصره2- در صورتیکه متقاضی نتواند ظرف یکسال نسبت به تکمیل مدارک جهت اخذ پروانه کسب دایم اقدام نماید در این صورت پروانه کسب موقت حق مکتسبه ای جهت نامبرده برای اخذ پروانه کسب دایم ایجاد نمی نماید.

 

ماده 11- صدور پروانه کسب موقت برای واحدهای صنفی واقع در طرح های جامع، تفصیلی و هادی شهرسازی مانع اجرای مقررات قانون شهرداری در مورد واحدهای یاد شده نیست.

 

ماده 12- پروانه کسب های موقت صرفا در سطح شهرهای کشور که دارای سازمان های صنفی می باشند با شکل و الگوی یکسانی که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و اعلام می شود صادر خواهد شد.

 

ماده 13- سازمان های استعلام شونده در این آیین نامه موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر خود را به صورت قطعی اعلام نمایند، عدم اعلام نظر در مهلت قانونی به منزله تایید محسوب می شود.

 

ماده 14- مجامع امور صنفی با استفاده از اختیارات حاصل از بند (د) ماده (37) قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382 – مکلفند بر نحوه عملکرد اتحادیه های تحت پوشش درخصوص صدور پروانه های کسب موقت نظارت نمایند.

 

ماده 15- شورای اصناف کشور مکلف است به نحو مقتضی افراد صنفی فاقد پروانه کسب را به لزوم مراجع به اتحادیه های صنفی مربوط جهت تشکیل پرونده و اقدام به منظور دریافت پروانه کسب موقت راهنمایی، تشویق و مطلع نماید.

 

ماده 16- بازرسان اتحادیه های صنفی و واحدهای بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور موضوع ماده (45) قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382 – موظفند آن دسته از واحدهای فاقد پروانه کسب را که جهت تشکیل پرونده و دریافت پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مراجع ننموده اند، شناسایی و جهت اجرای ماده (27) قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382 – به نیروی انتظامی معرفی نمایند.

 

ماده 17- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در اسرع وقت و با اعلام اتحادیه طبق ماده (27) قانون نظام صنفی واحدهای مزبور را تعطیل نماید.

 

این تصویب نامه در تاریخ 23/6/87 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 

 

رعايت مواردذيل پس ازدريافت پروانه كسب الزاميست:

1- پروانه در محل كسب و در معرض ديد مشتريان قرار گيرد.

2- فرد صنفي موظف به الصاق برچسب قيمت بر روي كالاها بوده و براي اجناس فروخته شده بايستي  فاكتور صادر گردد.

3- كليه موازين شرعي و شئونات اسلامي در واحد صنفي بايست رعايت گردد.

4- دارنده پروانه كسب هنگام مراجعه به اتحاديه مكلف است كارت عضويت اتحاديه را همراه داشته باشد.

5- صاحب پروانه كسب بايد نسبت به تمديد ساليانه كارت  عضويت خود اقدام نمايد و حق عضويت ساليانه اتحاديه را بپردازد.

6- تبعيت از مفاد قانون نظام صنفي، مصوبات هيئت عالي نظارت،  دستورالعملها  و ضوابط سازمانهاي صنفي الزامي است.

7- دارنده واحد صنفي موظف است به شغل و در مكاني ‌كه در پروانه كسب قيد گرديده اشتغال بكار ورزد.

8- خريد و فروش و يا واگذاري پروانه كسب ممنوع ميباشد.

9- در صورت فوت صاحب پروانه، وراث قانوني وي مكلفند ظرف شش ماه جهت تعيين تكليف پروانه به اتحاديه مربوطه مراجعه نمايند و حداكثر ظرف 2 سال ‌پروانه جديد اخذ نمايند.

10- مدت اعتبار پروانه كسب در متن پروانه قيد گرديده كه بعد از انقضاء قابل تمديد ميباشد.

11- توصيه ميشود ازبه‌ضمانت گذاشتن پروانه كسب خود جدا خودداري فرماييد.