به اطلاع كليه اعضا محترم اتحاديه صنف اغذيه فروشان ومواد غذايي تهران مي رساند ثبت نام بيمه درمان تكميلي سال1400 با شركت بيمه حافظ (sos)و مجري گري كارگزاري 1159 بردبارمقدم