دستورالعمل فاز سوم شيوع ويروس كرونا در كشور رعايت كليه پروتكل هاي بهداشتي در محيط واحد صنفي با هدف جلوگيري از شيوع ويروس كرونا