دستورالعمل اجرايي پرداخت بابت ايام بيكاري دوره شيوع بيماري كرونا از محل منابع صندوق توسعه ملي دفتر برنامه ريزي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور در خصوص دستورالعمل اجرايي پرداخت بابت ايام بيكاري دوره شيوع كرونا