بخشنامه در خصوص ليست مشاغل آسيب ديده از شيوع ويروس كرونا جهت ثبت نام در سامانه كارا اتاق اصناف ايران مبني بر372 رسته گروه هاي آسيب ديده از كرونا جهت ثبت نام در سامانه كارا