اطلاعــيه شماره  11-92
اعضاي محترم اتحاديه
موضوع:  صندوق مكانيزه فروش  

با سلام و احترام
 به استناد نامه شماره 20/92/6053 مورخ 92/6/6 مجمع امورصنفي شهرستان شميرانات در خصوص عناوين رسته هاي شغلي كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور از شمول تجهيز واحد به صندوق مكانيزه فروش POS و رايانه مستثني گرديده، جهت اطلاع به شرح ذيل اعلام ميگردد.

1-رسته شغلي سمساري و امانت فروشي.
2-رسته شغلي عرضه كنندگان محصولات فرهنگي.
3-رسته شغلي طراحي، نقشه كشي و توليد فرش و قالي دستباف.
4-رشته شغلي چله دواني و داركش قالي يا فرش.

                   حسين طاهرمحمدي- رييس اتحاديه
              

                         دريافت متن اطلاعيه