برگزيده اي از وظايف كميسيون فني اتحاديه بر اساس

آيين نامه اجرايي تبصره 2 بند (ط) ماده 30 قانون نظام صنفي 

الف- وظايف كميسيون فني كه از طريق هيأت مديره ارجاع مي‌گردد به شرح ذيل مي‌باشد:

1- نظارت بر حسن انجام كار افراد صنفي از نظر مسايل فني و تخصصي.

2- نظارت بر رعايت مقررات و اصول كسب توسط افراد صنفي.

3- انجام آزمون صلاحيت فني از متقاضيان دريافت پروانه كسب با هماهنگي سازمان‌هاي ذيربط جهت مشاغل فني.

ب- در موارد نظارت بر حسن انجام كار واحدهاي صنفي از نظر مسايل فني و تخصصي هيأت مديره اتحاديه كتباً مأموريت مورد نظر را با اشاره به اجراي آن و تعيين نشاني دقيق محل مورد نظر به كميسيون ابلاغ خواهد نمود و كميسيون پس از اجراي مأموريت، نتيجه را به هيأت مديره گزارش خواهد كرد. در اينگونه موارد چنانچه تخلفاتي احراز گردد به ترتيب مقرر در آيين‌نامه اجرايي ماده 28 اقدام خواهد شد.

ج- كليه آزمون‌ها و تعيين صلاحيت فني افراد صنفي توسط كميته‌اي مركب از نمايندگان اتحاديه و وزارت كار و امور اجتماعي(سازمان آموزش فني و حرفه‌اي) و يا ساير مراجع ذيربط صورت خواهد پذيرفت.

د- آن دسته از متقاضيان پروانه كسب كه داراي گواهي مهارت فني از مراجع ذيصلاح باشند، صلاحيت فني آن‌ها محرز شده تلقي مي‌شود و نياز به شركت در آزمون فني نخواهند داشت.

هـ- استانداردهاي مهارت و تخصص توسط وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه‌اي) و يا ساير مراجع ذيربط تهيه مي‌شود و در صورت نياز از متخصصين مربوطه جهت تهيه و تدوين استانداردها دعوت به عمل خواهد آمد.

و- استانداردهاي مذكور پس از اعلام مراجع ذيصلاح، از طريق دبيرخانه هيأت عالي نظارت به منظور ايجاد هماهنگي به كميسيون‌هاي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي سراسر كشور ابلاغ خواهد گرديد.

ز- شرط اصلي صلاحيت اشتغال، ‌موفقيت در آزمون مربوطه مي‌باشد و مادام كه استاندارد هر يك از مشاغل موضوع آيين‌نامه تبصره ماده 13 قانون نظام صنفي مشخص نگرديده، نظر اتحاديه مربوط به هر حرفه با تأييد وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه‌اي) و يا ساير مراجع ذيصلاح براي صدور پروانه كفايت مي‌نمايد.

ح- اتحاديه‌ها مكلفند پس از تصويب استاندارد مربوط به هر حرفه و شغل و تشكيل كميته آزمون افراد صنفي را از طريق كميسيون فني براي شركت در آزمون‌هاي مقرر به مديريت سازمان آموزش فني و حرفه‌اي معرفي نمايند.

ط- هر فرد صنفي پس از دريافت معرفي‌نامه از اتحاديه مكلف است در وقت تعيين شده در آزمون‌هاي مقرر شركت نمايد. عدم شركت در آزمون بدون عذر موجه به منزله عدم رعايت دستورات اتحاديه تلقي خواهد شد. تشخيص عذر موجه با اتحاديه است.