برگزيده اي از وظايف كميسيون بازرسي اتحاديه بر اساس

آيين نامه اجرايي تبصره 2 بند (ط) ماده 30 قانون نظام صنفي 

الف- كميسيون بازرسي اتحاديه موظف است در راستاي اجراي قانون نظام صنفي به ويژه فصل هشتم، ضمن اعزام بازرسان اتحاديه به واحدهاي صنفي، گزارش آنان را دريافت و نتيجه را به هيأت مديره اتحاديه اعلام تا برابر ماده 72 قانون نظام صنفي رسيدگي شود.

ب- كميسيون بازرسي اتحاديه موظف است واحد صنفي افراد متقاضي پروانه كسب را بازديد نموده و گزارش آن را به اتحاديه مربوط اعلام نمايد.

ج- هيأت مديره اتحاديه موظف است تسهيلات مورد نياز را (نيروي انساني كافي) جهت بازرسي از واحدهاي صنفي و همچنين رسيدگي به تخلفات صنفي جهت كميسيون بازرسي و بازرسان اتحاديه فراهم نمايد.

د- در شهرستان‌هايي كه تعداد اعضاي اتحاديه‌هاي صنفي به گونه‌اي است كه امكان تشكيل كميسيون‌هاي فوق را به طور مستقل دارا نمي‌باشد، با تصويب كميسيون نظارت مي‌توان بعضي از كميسيون‌ها را در هم ادغام نمود.

هـ- اتحاديه‌هاي صنفي مكلفند در پايان هر ماه آمار مربوط به عملكرد هر يك از كميسيون‌هاي اين آيين‌نامه را در قالب فرم‌هاي مربوط كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با همكاري سازمان بازرسي و نظارت تهيه و جهت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ خواهد شد از طريق اتاق اصناف شهرستان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام نمايند.

و- اتحاديه‌هاي صنفي مكلفند در راستاي اجراي طرح‌هاي ويژه نظارتي و يا بازرسي‌هاي خاص فصلي، همكاري‌هاي لازم را با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها معمول نمايند.