اعضاء محترم اتحاديه صنف اغذيه فروشان تهران و وابسته:

 

  • با استقرار سيستم صدور بيمه نامه هاي بدنه اتومبيل، شخص ثالث ،آتش سوزي و.......... در محل اتحاديه،با به همراه داشتن اصل بيمه نامه هاي مذكور درزمان انقضاء ضمن برخورداري از تخفيفات ويژه با صدورآني بيمه نامه ميتوانيد نسبت به تمديدآن اقدام نمائيد.

 

  • با توافقات صورت گرفته با شركت بيمه ايران ،تمامي بيمه نامه هاي مورد نياز اعضاء محترم مشمول تخفيفات ويژه ميباشد كه درصورت نياز به اطلاعات بيشترضمن تماس باشماره هاي مذكور ميتوانيد باشماره88061773 نيز تماس حاصل نمائيد.

 

  • اعضاء محترمي كه درقالب شركتهاي ثبت شده فعاليت مي نمايند،ضمن برخورداري از تخفيفات ويژه اتحاديه، درصورت تجميع بيمه اي كليه بيمه نامه هاي جاري از امتيازات وتخفيفات بيشتري منتفع خواهندشد.
  • ارايه مشاوره رايگان درخصوص كليه امور بيمه اي موردنيازاعضاء شامل اتومبيل،آتش سوزي، عمروسرمايه گذاري،مستمري،آتيه فرزندان،حوادث،مسئوليت كارفرمادرقبال كاركنان،حمل ونقل داخلي وخارجي و....همچنين پيگيري امورخسارت تامرحله وصول.
  • صدوركارت وارائه خدمات درمان تكميلي براي اعمال جراحي وهزنيه هاي بيمارستاني اعضاء وخانواده محترمشان باهماهنگي وثبت نام دراموربيمه اي اتحاديه.
  • برخورداري از خدمات دندانپزشكي با امتيازات ويژه درمراكز منتخب خصوصي.
  • صدور بيمه نامه اتومبيل با تخفيفات ويژه براي اعضاء اتحاديه،همسران وكارمندان فروشگاهها به شرح ذيل:

-20%تخفيف گروهي بدنه،10%تخفيف پرداخت نقدي،20%تخفيف صفركيلومترواعمال تخفيفات عدم خسارت حداكثرتا60%واعمال 5%تخفيف گروهي دربيمه نامه شخص ثالث بجزتخفيفات سالانه عدم خسارت.

-          صدوربيمه نامه بدنه اتومبيل وشخص ثالث بطورنقد واقساط وامكان انتقال تخفيف عدم خسارت بيمه نامه شخص ثالث برروي بيمه نامه بدنه خودروهاي فاقد سابقه بيمه بدنه.

  • صدوربيمه نامه آتش سوزي مغازه،دفاتر،انبارهاومنازل باموقعيت مكاني اسقرار آنان باحداكثر40درصدتخفيف.
  • ارايه مشاوره،ايمني وحفاظتي بابازديد ازمحل به منظور نصب انواع كپسولهاي آتش نشاني وسنسورهاي هشدارمطابق استاندارد، توسط شركت ايمني.
  • ارايه بيمه نامه هاي باربري داخلي وخارجي،مسئوليت كارفرمادرقبال كاركنان و......باحداكثر30 درصد تخفيف.

  جهت دريافت اطلاعات بيشترازمزاياي بيمه هاي قابل عرضه ميتوانيد با مشاوراتحاديه ( آقاي ذكري)درساعات اداري با شماره تلفن88061773 ويا با اموربيمه اي اتحاديه به شماره2- 88305751 يا شركت تامين آسايش پرداز نماينده حقوقي بيمه ايران به شماره هاي88322913و88322519 تماس حاصل نماييد.

 

 

 

برخي از مزاياي دريافت كارت درمان تكميلي

1-پرداخت حق بيمه براي پوشش درمان تكميلي،عمروحادثه هزنيه نيست بلكه سرمايه گذاري جهت جبران هزنيه هاي بيمارستاني ،پاراكلينكي ،آزمايشات ،فوت،نقض عضوو...  پيش بيني نشده درآينده است.

 

2- همانطوريكه اطلاع داريد،بستري دربيمارستانها با واريز مبالغ ميليوني همراه است ،شما ميتوانيد با پرداخت حق بيمه ناچيزودريافت كارت درمان تكميلي دقه دقه هزنيه بستري را نداشته باشيد.

 

3-بادريافت كارت درمان تكميلي،شماقادرخواهيدبود علاوه براستفاده از مراكزدرماني خصوصي طرف قراردادبا بيمه ايران، به نوعي تكميل كننده خدمات درماني از طريق دفترچه تامين اجتماعي يا دفترچه خدمات درماني باشيد.

 

3- با پرداخت حق بيمه درمان تكميلي ودريافت كارت درمان،درصورت نيازبيمه شده به بستري شدن دربيمارستان با صدورمعرفي نامه ازطرف شركت بيمه ايران براي بيمارستانهاي مربوطه(طرف قرارداد) هزنيه هاي بيمارستاني تاسقف تعهدات مندرج درمعرفي نامه توسط بيمه گرپرداخت ميگردد ونيازي به پرداخت وجه به بيمارستان نمي باشد.

 

4-چنانچه دارنده كارت درمان تكميلي بنا به دلايلي نياز به دريافت معرفي نامه ندارد،مي بايست شخصا"نسبت به تسويه حساب بيمارستان اقدام نموده سپس با دريافت اصل صورت حساب بيمارستان به كارشناس بيمه ايران مستقردرمحل اتحاديه مراجعه نمايد وهزنيه هاي مربوطه براساس تعرفه بيمه ايران محاسبه وبه بيمه شده پرداخت خواهد شد.

5-با دريافت كارت درمان تكميلي، بيمه شده درانتخاب مراجع درمان طرف قرارداد مختار ميباشد.

جهت اطلاع از اسامي ونشاني بيمارستانهاي طرف قراردادبه آدرس اينترنتي زير بيمه ايران مراجعه نماييد:

www.iraninsurance.ir                                 

 

6-با دريافت كارت درمان تكميلي علاوه براستفاده از خدمات بستري در بيمارستانها ،مشمول جبران هزنيه هاي انواع آزمايشها،فيزوتراپي،نوارتست قلب و........ براساس شرايط تعهدات نيزخواهيدبود.

 

7-عضو محترم، شما ميتوانيد جهت اخذ اطلاعات بيشتر درخصوص مزاياي كارت درمان تكميلي به كارشناس بيمه مستقر دراتحاديه مراجعه نمائيد.

 

نكته مهم:

 اعضاءمحترم ،هزنيه پرداخت شده جهت دريافت كارت درمان تكميلي ممكن است درطول سال از خدمات آن استفاده ننمائيدوسالها نيز منتفع نگرديدولي اخذ كارت درماني صرفا" امنيت خاطر براي آينده است كه اين امنيت خاطررابراي عضو همكاراتان كه از امكانات كارت جهت مداوا استفاده نموده است را نيز مهيا نموديد،كه به نوعي نشان دهنده حس انساندوستي وهمياري درمواقع نيازبه كمك درپوشش تامين هزنيه هاي بيمارستاني نيز تلقي ميگردد.

 

 

 

 

اعضاء محترم اتحاديه صنف اغذيه فروشان تهران :

1-اگرشما بعنوان كارفرما تعدادي كارمند يا كارگر در محل  كسب يا محيط كار داريدكه بعنوان كارمندياكارگرثابت ياويزيتور يابازارياب و................ فعاليت ميكنند، ميتوانيد با خريد بيمه نامه مسئوليت كارفرما درقبال كاركنان كليه مسايل حقوقي ناشي از هرگونه صدمه وارده اهم از فوت ، نقض عضو و...... رابه شركت بيمه منتقل نمائيد وطبق ماده66 تبصره يك سازمان تامين اجتماعي با خريد بيمه نامه مذكور ايمني رابراي كارمنديا كارگربوجودآوريد ودرموقع بروز هرگونه حادثه كه منجر به عدم توانايي به انجام كار باشد و سازمان تامين اجتماعي بخواهد بيمه بيكاري براي كارگر صدمه ديده پرداخت كند، كارفرمااز هرگونه مسئوليت حقوقي مبني برقصور وظايف خود مبرا ميباشد، در غير اينصورت تامين اجتماعي براي احقاق حق خود مبني برتعلل كارفرما، برخورد حقوقي مي نمايد.

2-اگرشما بعنوان كارفرما؛كارمندياكارگراني داريدكه روزانه  بايستي جهت انجام كار درسطح شهر تهران ترددنمائيد،اگرحادثه اي براي آنان پيش آيد كه منجر به فوت يا نقض عضو و..... گرددوموضوع حادثه دادگاهي شود،شما كارفرمابايستي براساس راي دادگاه نسبت به پرداخت غرامت(ديه) اقدام يا درغير اينصورت زنداني خواهيد شد،كه با خريد بيمه نامه مسئوليت كارفرما درقبال كاركنان كليه مسايل حقوقي مذكور به شركت بيمه منتقل مي نمائيد.

3- براي خريد بيمه نامه مسئوليت كارفرما درقبال كاركنان؛ اتحاديه صنف اغذيه با عقد تفاهمنامه با بيمه ايران واخذ تخفيفات ويژه ،اقدام نموده است.

   خريد بيمه نامه مذكوربراي اعضاء محترمي كه درمحدوده بازاربزرگ تهران فعاليت مي نمايند شديدا" توصيه ميگردد.  

با هماهنگيهاي بعمل آمده،به منظور استفاده از خدمات دندانپزشكي با شرايط زيرمتيوانيد استفاده نمائيد.

1-                   پرداخت حق عضويت سالانه به ازاي هرنفرمبلغ000ر720ريال( قابل پرداخت به حساب بانك تجارت اتحاديه،ياقابل پرداخت درمحل اخذكارت عضويت )،بدون محدوديت سقف هزنيه هاي دندانپزشكي با فرانشيز30%،مطابق پروشورشرح خدمات دندانپزشكي،و بدون مدت انتظار.

2-                   جهت اخذ معرفي نامه،براي صدوركارت حق عضويت دندانپزشكي به اتحاديه مراجعه نمائيد.

3-                    براي دريافت كارت حق عضويت دندانپزشكي ميتوانيدبادردست داشتن كپي شناسنامه وفيش واريزي به آدرس خيابان شهيد بهشتي-نرسيده به خيابان سهروردي-خيابان انديشه- انديشه يكم پلاك68 طبقه چهارم مراجعه نمائيد، ياباارايه معرفي نامه وكپي فيش واريزي و شناسنامه بادرج شماره تماس،به نماينده بيمه مستقردراتحاديه ، براي دريافت كارت عضويت دراولين فرصت باشما تماس گرفته خواهد شد. 

4-                   باتوجه به استقبال از طرح دندانپزشكي درنظر است تا آخر سال تعدادي ديگر به مراكزدندانپزشكي اضافه گردد.

5-                   امكان تقسيط هزنيه هاي دندانپزشكي بالاتر از000ر000ر2 ريال سهم عضو.

مراكز طرف قرارداد جهت استفاده از خدمات دندانپزشكي بشرح ذيل ميباشند:

1-       مركزدندانپزشكي سيرنا:خيابان شريعتي-خيابان شهيد بهشتي-نرسيده به خيابان سهروردي-خيابان انديشه، نبش انديشه يكم پلاك 68 طبقه سوم تلفن-88440514-88444317-88445895

2-       مركزدندانپزشكي شبانه روزي دكتر صفارهرندي:خيابان انقلاب –بين خيابان حافظ وميدان فردوسي- روبروي خيابان نجات اللهي –خيابان كندوان-فرعي پارس –پلاك8 تلفن66711246-66750100

3-       مركزدندانپزشكي شماره سه: صادقيه- خيابان محمد علي جناح- نرسيده به فلكه دوم صادقيه- قبل از پاركينگ طبقاتي- نبش كوچه عابدزاده- طبقه چهارم تلفن44287634-44287635

4-       مركزدندانپزشكي دكتر علي شالچي زاده:فلكه اول تهرانپارس- ابتداي142 شرقي،روبروي مركز خريد سپيد-پلاك13 طبقه سوم-واحد5 تلفن77723671-77293533

‌‌‌‌‌‍ جهت اخذ اطلاعات بيشتر ميتوانيد با شماره هاي 9-88472991(آقاي رحيمي) تماس حاصل نمائيد.

 

 

فايده ها و مزاياي بيمه:

فايده ها وسودمندي هايي كه درذات بيمه نهفته باعث توسعه اين پديده شده است كه مزيت هاي بيمه بشرح زير ميباشد:

1-بيمه ،وسيله تامين فرد وخانواده:

دردنيايي كه خطرها وحوادث زندگي بشررا تهديد مي كنند، بشر براي كاروفعاليت وبهره مندي ازلذتهاي زندگي احتياج به تامين وآرامش خاطر دارد،بيمه موجب ميشودكه شخص هم از نظرروحي ومعنوي وهم از جهت مادي،موقعيت خودرا استحكام بخشد،فرضا"شخصي كه بيمه عمروسرمايه گذاري يا بيمه حوادث شخصي مي خرد، آتيه خود وخانواده خود را تامين ميكند وآزادي واستقلال مالي بيشتري به دست ميآورد وبا قوت قلب واطمينان خاطر زيادتري به كاروفعاليت مي پردازد ياشخصي كه مايل است سرمايه خودرادرراه هاي صنعتي ،كشاورزي وتجاري به كاراندازد،باخريد بيمه نامه معتبراطمينان خاطر پيدا ميكندوهمين اطمينان خاطروداشتن تامين درمقابل خطرها،وي رابه توسعه شغل خود ترغيب مي كند،بنابراين ،بيمه درزندگي بشربه ويژه درزندگي فعال وپرازريسك امروزي يك نياز واحتياج است وهرچه تمدن توسعه مي يابد،به علت ريسكهاي جديدي كه حيات وآرامش انسانها راتهديد مي كنند،نقش بيمه درتامين آينده افراد وآزادي و توسعه فعاليت وتلاش معاش آشكارتر ميشود.

از نظر اجتماعي واقتصادي نيز بيمه عامل تامين مهمي است،زيراوقتي افراد تامين وآرامش خاطر داشته باشند با دلگرمي وعلاقه بيشتري به كاروتوليد مي پردازند ودر نتيجه،ميزان توليد ودرآمد ملي افزايش مي يابد ورشدورفاءبيشتري نصيب جامعه ميشود.

2-كمك وهمكاري:

باوجود همه تلاشهاي بشري درزمينه پيشگيري،باز حوادث رخ مي دهندوزيانهاي فراوان وارد مي كنندو شرايط ناگواري براي انسان به وجود مي آورندوبشرناگزير به فكرمبارزه با پيامدزيانبارآنهاست،آنچه انسانهارابه فكرانداخته وضع رقت بار ودردآور زيانديدگان است،درواقع عاطفه واحساس نوعدوستي انگيزه اين راهيابي وتدبيرگري بوده است.

اعانه واحسان، نيكوكاري وانواع كمك هاي مادي ومعنوي به خسارت ديدگان از نوع مدد كاري است كه موجب تسكين دردها وبهبودشرايط زيستي بشر مي شودوادامه حيات واميد زندگي را براي مصيبت زدگان مقدور مي سازد،ولي به هر حال اين گونه كمك ها ونيكوكاري هابه تنهايي براي رفع نيازهاي بشري درروزهاي سخت وناگوارزندگي كافي نيست،به ويژه كه كمك ودستگيري بستگي به امكانات مالي وميل واراده ونيت افرادنيكو كاردارد.

3-پس انداز:

عبارت از آن است كه افراد بخشي از درآمد خودرا براي روز مباداواحتياج آتي كنار مي گذارند، هرچندپس انداز نقش مهمي درحفظ تعادل مالي وتامين آينده افراد دارد ولي اين وسيله نيز به تنهايي براي رويارويي با پيامدخطرها كافي نيست،زيراپس اندازكننده از درجه احتمال وقوع خطروميزان خسارتي كه ممكن است درآينده موجب عدم تعادل مالي وپريشاني اوشود بي اطلاع است.

4-بيمه هاي بازرگاني:

بيمه براي ترميم عواقب وآثارزيانبار خطر وجبران خسارت وارد به افراد به وجودآمده است،بيمه هم واجد فايده پس اندازوهم دربرگيرنده مزاياي معاضدت وكمك رساني است وحتي دربعضي موارد برآنها برتري دارد،رجحان بيمه برپس انداز آن است كه بيمه گذار با مبلغ كمي كه مي پردازد تضميني كه توانائي رويارويي با خسارت احتمالي را دارد تحصيل ميكند،درحالي كه پس اندازكننده از ميزان وتواترخسارتهاي احتمالي بي اطلاع است.

البته حسن پس انداز آن است كه پس انداز كننده مي تواند موجودي پس انداز خود وبهره آن را به هنگام نياز دريافت كند وبراي رفع احتياج خودبه كارگيرد،درحالي كه بيمه گذار وجوه پرداختي به شركت بيمه را درموارد خاص و براي بعضي ازبيمه نامه ها ي كه قابليت بازخريدي داشته باشند، نمي تواند پس بگيرد،امادرعوض با پرداخت حق بيمه وخريد بيمه نامه معتبرآرامش خاطري براي خود يا اشخاص مورد علاقه خود تحصيل ميكند كه درزندگي آميخته باانواع خطرات،ارزش واهميت زيادي دارد.

همچنين درمقايسه بيمه با ياري رساني بايد گفت كه دركمك رساني، همانگونه كه اشاره شدزيانديده كمكي از كمك كننده دريافت ميداردكه هميشه براي جبران خسارت هاي وارده براو كافي نيست زيراكمك ومساعدت هم با امكانهاي مالي كمك كننده وهم به ميل و نيت او بستگي دارد،درحالي كه دربيمه،بيمه گذار خود با انعقادقراردادبيمه داراي حقوق ومزايايي ميشودوشركت بيمه درمقابل اومتعهدجبران خسارتهاي احتمالي ميشود، درواقع بيمه گذار بايك اقدام وتلاش شخصي درسرنوشت خوددخالت وآينده خودرا تامين ميكندوبه انتظار دستگيري واعانه وصدقه ديگران نمي نشيند.

 

مزاياي خريد بيمه بدنه اتومبيل : 

بيشتر آحاد مردم  تمايل به خريد بيمه نامه شخص ثالث دارند ؛كه يكي از دلايل بسيار مهم آن اجباري بودن اين نوع بيمه نامه است ؛ولي ماقصد داريم كه زنجيره تكميل كننده بيمه نامه شخص ثالث كه بيمه نامه بدنه اتومبيل است و مزاياي كه اين نوع بيمه نامه  دارد بشرح زيربعرض برسانيم:

1-       درزمان بروز تصادف كه مقصر حادثه يك نفر خواهد بود؛فرد مقصر حادثه صرفا" ميتواند با ارايه يك قطعه كوپن شخص ثالث نسبت به تامين هزنيه هاي تصادف فردزيان ديده اقدام نمائيد؛  كه قطعا" ماشين مقصر حادثه نيز دچار خسارت نيزگرديده است؛كه براي تامين هزنيه هاي تعمير ماشين دوراه حل وجود دارد يا بايستي از پس اندازخود يا منابع ديگر مالي نسبت به تعمير ماشين خود اقدام نمائيد يا درصورت داشتن بيمه نامه بدنه اتومبيل ازاين بيمه نامه جهت تعمير ماشين خود اقدام نمائيد ؛كه به نوعي داشتن بيمه نامه بدنه اتومبيل پيش بيني هزنيه هاي غير مترقبه است كه ممكن است درآينده به وجود آيد وفردداراي بيمه نامه اتومبيل دقه دقه تامين تعمير ماشين را نخواهد داشت.

2-       تصادف هميشه برخورد دووسيله نقليه با همديگر نيست بلكه ممكن است تصادف يك راننده  ناشي از عواملي مثل؛خوابيدن پشت فرمان؛عدم ديد كافي وبرخورد با گارديل و....؛برخورد با كوه يا موانعي كه ديده كافي وجود نداشته باشد؛كه دراين نوع تصادفات با توجه به پوشش بيمه اي كه اتومبيل زيانديده خواهد داشت بهترين منبع تامين هزنيه تصادف؛بيمه بدنه اتومبيل خواهد بود.

3-       بارها ما شايد وقايعي بوديم كه غير مترقبه بودندوصرفا" جهت حس كنجكاوي اعضا؛ خانواده بوده مثل برداشتن سوئيچ ماشين توسط اعضاء خانواده كه با يك استارت  ماشين يا به در يا وسيله نقيله جلوي يا موانع ديگر برخورد مي كند وسبب بوجود آوردن خسارتي ميشوند؛كه داشتن بيمه بدنه دراين مواقع جهت جبران هزنيه تعمير مفيد خواهد بود.

4-       با توجه به محدوديت ها وعدم دسترسي به پاركينگ ها، مسايلي از قبيل سرقت؛ خسارت ناشي از گردبادوطوفان؛شكست شيشه؛ ؛دزدي قطعات و..... از جمله پوششهاي بيمه اي است كه با داشتن بيمه بدنه خسارتهاي ناشي از موارد اشاره شده تامين ميشود.

5-       هدف وغايت طراحي بيمه بدنه اتومبيل به منظور تكميل كننده بيمه نامه شخص ثالث بوده كه كمكي به فرد مقصرحادثه باشد.

6-       هزنيه خريد بيمه نامه بدنه اتومبيل به مراتب از هزنيه خريد بيمه نامه شخص ثالث كمتر است واز طرفي تخفيفات سالانه بيمه بدنه بيشتر از شخص ثالث است.

7-       با تهميداتي كه بكار گرفته شده است؛شما عضوء محترم ميتوانيد ضمن برخورداري از تخفيفات گروهي اتحاديه به همراه تخفيفات عدم خسارت وصفربودن ماشين(منظور به محض دريافت ماشين از كارخانه اگراقدام به خريد بيمه نامه بدنه اتومبيل نمائيد مشمول تخفيفات ميشويد)به همراه مشاوره رايگان چگونگي دريافت خسارت وپي گيري پرونده خسارتي خواهيد بود.