از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران انديشه باور شد، در امتداد باران بر صخره‏هاي همّت جوشيده خون غيرت بانگ سرود و وحدت آيد زچشمه ساران و الفجر بهمن آمد، فصل شكفتن آمد بر پهندشت باور، خالي است جاي ياران