تيره به تن كن كه گشته ماه عزا محرم رسيد ماه عزاي حسين سينه ي ما ميشود كرب و بلاي حسين كاش كه تركم شود غفلت و جرم و گناه تا كه بگيرم صفا