پيامبر اكرم‌(ع): هركس در اين ماه روزه دار مؤمني را "افطار دهد"، ثواب آزاد كردن بنده اي به او عطا خواهد شد و گناهان گذشته اش مورد عفو قرار خواهد گرفت.---