وقوع بيماري آنفلونزا حاد پرندگان واحدهاي صنفي الزاما ماكيان خام را از مراكز معتبر و داراي مجوز تهيه و درحين كار از وسايل حفاظت فردي اعم از ماسك و دستكش استفاده نمايند