امروز به عشاق حسين زهرا دهد مزد عزا يك عده را درمان دهد يك عده را بخشش جزا يك عده را مشهد برد يك عده را ديدار حج باشد كه مزد ما شود تعجيل در امر فرج فرا رسيدن ماه ربيع الاول ماه شادي و شادماني براي شيعيان را به شما محبان اهل بيت تبريك عرض مينماييم