مرغ دل حسرت زده شيداي حسين است سرمايه ي ما مشق الفباي حسين است تاريخ بشر تا ابد الدهر مداوم مديون فداكاري و سوداي حسين است سروي كه نشد خم به زر و زور ستمگر آن سرو روان قامت رعناي حسين است پايندگي پرچم اسلام در عالم از غيرت و از همت والاي حسين است فرا رسيدن ماه محرم را به تمامي مسلمانان جهان تسليت عرض مينماييم