قيامت بي حسين غوغا ندارد شفاعت بي حسين معنا ندارد حسيني باش كه در محشر نگويند چرا پرونده ات امضاء ندارد فرا رسيدن ماه محرم را به عزاداران راستينش تسليت عرض مينماييم

قيامت بي حسين  غوغا ندارد
شفاعت بي حسين معنا ندارد
حسيني باش كه در محشر نگويند
چرا پرونده ات امضاء ندارد
فرا رسيدن ماه محرم را به عزاداران راستينش تسليت عرض مينماييم