قابل توجه اعضا محترم نظر به اينكه ساختمان اتحاديه در حال بازسازي و تعميرات مي باشد لذا تا روز سه شنبه 1397/01/14 تعطيل مي باشد روابط عمومي اتحاديه صنف اغذيه فروشان ومواد غذائي تهران