از واجدين شرايط عضويت در هيات مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعلام گرديده است دعوت بعمل مي آيد . اعضا متقاضي تا تاريخ 94/05/31 شخصا با در دست داشتن مدارك مورد نياز به هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي واقع در ميدان وليعصر نبش پاساژ اهدا ساختمان شهيد اسداله زاده سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران طبقه نهم اداره امور اصناف و تشكل هاي واحد صنفي مراجعه و ثبت نام نمايند.