(( قابل توجه اعضاء محترم )) در راستاي اجراي قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه ( واژه و كلمات خارجي ) سر درب واحدهاي صنفي و همچنين در دستور كار بودن برخورد با اينگونه واحدهاي صنفي توسط سازمانها و ارگانهاي ذيربط لازم است ، اعضاء محترم به اين امر مهم توجه داشته و از اينگونه كلمات در تابلوي سردرب واحدهاي صنفي خود استفاده ننمايند. روابط عمومي اتحاديه صنف اغذيه فروشان و مواد غذائي تهران

(( قابل توجه  اعضاء محترم ))

در راستاي اجراي قانون ممنوعيت  بكارگيري اسامي،  عناوين  و اصطلاحات  بيگانه  ( واژه و كلمات خارجي )  سر درب واحدهاي صنفي و همچنين در دستور كار بودن برخورد با اينگونه واحدهاي صنفي توسط  سازمانها و ارگانهاي ذيربط لازم است  ، اعضاء  محترم به اين امر مهم توجه داشته و از اينگونه  كلمات  در تابلوي سردرب واحدهاي صنفي  خود استفاده  ننمايند.

روابط عمومي اتحاديه صنف اغذيه فروشان و مواد غذائي تهران