برابر اطلاعات واصله اخيرا برخي از افراد كلاهبردار و سود جو با هدف سوء استفاده از عدم آگاهي موديان مالياتي اقدام به جعل سربرگ مكاتبات مي نمايند .......

(( قابل توجه  اعضاء محترم ))

برابراطلاعات واصله اخيرا  برخي از افراد كلاهبردار و سودجو با هدف سوء استفاده  از عدم  آگاهي موديان  مالياتي  از قوانين  و مقررات  اقدام به جعل سربرگ  مكاتبات سازمان امور مالياتي  نموده و با ارسال نامه به برخي از موديان و اشاره  به بخشنامه هاي  جعلي مبني بر  عودت 20% ماليات دريافت شده مربوط به سال 1393 توسط سازمان مذكور خواهان دريافت اطلاعات هويتي  مودي مورد نظر به همراه اطلاعات حساب بانكي كه شامل شماره كارت و رمز دوم CVV2 و تاريخ  انقضاي آن شده اند كه لازم است  تمامي اعضاء محترم اتحاديه دراين خصوص دقت داشته و از ارائه هرگونه اطلاعات  به اينگونه افراد  خودداري نمايند.

روابط عمومي اتحاديه صنف اغذيه فروشان و مواد غذائي تهران