نظر به اهميت و ضرورت كنترل و نظارت بر قيمتها به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه توسط دستگاههاي ذيربط لازم است ، اعضاء محترم نسبت به اين موضوع دقت داشته و از هرگونه افزايش قيمت خودداري نمايند .....

(( قابل توجه  اعضاء محترم ))

نظر به اهميت و ضرورت كنترل و نظارت بر قيمتها به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه  توسط دستگاههاي ذيربط لازم است ، اعضاء  محترم نسبت به اين موضوع دقت داشته و از هرگونه  افزايش قيمت خودداري نمايند و در صورت  مشاهده تخلف و اعلام از طريـق دستگاههـاي ذيصـلاح مسئوليـت ناشـي از بي توجهي مستقيما  بعهده  متصدي واحد مربوط بوده و اتحاديه دراين خصوص تعهدي بعهده نخواهدداشت.
 
روابط عمومي اتحاديه صنف اغذيه فروشان و مواد غذائي تهران