دراجراي ماده 63 مكرر قانون خدمت وظيفه عمومي ، اين قانون شامل آندسته از موسسات دولتي و غير دولتي مي باشد كه از مشمولان غايب بهره مي برندكه درصورت شناسائي مجازات اينگونه افراد براي بار اول هزينه سالانه يك سرباز و براي بار دوم و بيشتر هزينه سالانـه سه سربـاز مي باشد .

(( قابل توجه  اعضاء محترم ))

    دراجراي ماده 63 مكرر قانون خدمت وظيفه  عمومي ، اين قانون شامل آندسته از موسسات دولتي و غير دولتي مي باشد كه از مشمولان غايب  بهره مي برندكه درصورت شناسائي مجازات اينگونه افراد براي بار اول هزينه سالانه  يك سرباز  و براي بار دوم و بيشتر هزينه سالانـه سه سربـاز مي باشد .
    لذا بدينوسيله اعلام مي دارد ، اعضاء محترم نسبت  به اين امر مهم و به منظور اجراي صحيح و كامل قانون و عدم  بكارگيري مشمولان غايب در واحدهاي صنفي خود دقت كافي داشته باشند.

روابط عمومي اتحاديه صنف اغذيه فروشان و مواد غذائي تهران