برابر اعلام مركز بهداشت شمال تهران به منظور جلوگيري و كنترل و پيشگيري از بيماريهاي منتقله از آب و غذا ، لازم است كليه اعضاء محترم از سبزي و سالاد بسته بندي شده و يخ هاي بهداشتي (يخ بسته بندي كارخانه اي) كه توسط كارخانه هاي معتبر با مشخصات كامل بهداشتي توليد و توزيع ميگردد جهت عرضه به مشتريان خود استفاده نمايند.

قابل توجه اعضاء محترم

برابر اعلام مركز بهداشت شمال تهران
به منظور جلوگيري و كنترل و پيشگيري از بيماريهاي منتقله از آب و غذا ، لازم است كليه اعضاء محترم از سبزي و سالاد بسته بندي شده و يخ هاي بهداشتي (يخ بسته بندي كارخانه اي) كه توسط كارخانه هاي معتبر با مشخصات كامل بهداشتي توليد و توزيع ميگردد جهت عرضه به مشتريان خود استفاده نمايند.

روابط عمومي اتحاديه صنف اغذيه فروشان و مواد غذايي تهران