قابل توجه صاحبان چلوكبابي ها ؛سالن هاي غذاخوري ؛سفره خانه هاي سنتي و اغذيه فروشي هاي زنجيره اي فراخوان ثبت نام آموزش و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي سال 94 به اطلاعيه مراجعه نماييد